Hjem

Teksterprisen 2015

Teksterprisen er Norsk audiovisuell oversetterforenings (NAViOs) pris for fremragende norsk oversettelse for fjernsyn, kino, nett eller video. Prisen skal tildeles for arbeid som er gjort i løpet av det siste året, og både enkeltprogrammer, filmer og hele serier kan danne grunnlag for tildelingen. Prisen kan også gå til en audiovisuell oversetter som gjennom lengre tid har utmerket seg ved fremragende arbeid, eller en person som på andre måter har bidratt sterkt til å fremme audiovisuell oversettelse som fag.

Teksterprisen 2015 består av 20 000 kroner og et litografi, og den vil bli utdelt i forbindelse med feiringen av St. Hieronymus - oversetternes skytshelgen - den 1. oktober 2015.

Tekstebyråer, fjernsynskanaler og NAViOs medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater, men det er også mulig for andre å komme med forslag. Det er selvsagt også mulig å nominere seg selv til prisen. Retningslinjer for teksterprisen finner du her.

Forslag kan sendes som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets pl. 1C, 0181 Oslo (merk brevet ”Teksterprisen 2015”), eller som e-brev til teksterpris@navio.no  innen den 15. juli 2015.

Privatkopieringskompensasjon 2013

Staten bevilget 45,4 millioner kroner som kompensasjon for lovlig privatkopiering av audiovisuelle verk i 2013. Av dette går 1 700 885 kroner til audiovisuelle oversettere – det vil si tekstere og oversettere av dubbe- og kommentarmanus. Med lovlig privatkopiering menes privatpersoners kopiering av åndsverk til privat bruk. Åndsverket må være kjøpt eller ervervet på annet lovlig vis. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk.

Søknad sendes innen 1. november 2014.

Mer informasjon, samt skjema for innberetning av produksjon, finner du her.

 

NAViOs teksterpris 2014 går til Bjørnodd Haave

Teksterprisen ble utdelt i forbindelse med markeringen av Hieronymus-dagen, den internasjonale oversetterdagen, torsdag den 25. september kl. 19.00 i Fritt Ords lokale, Uranienborgveien 2, Oslo. Prisen består av 20 000 kroner og et litografi.

Juryen har følgende begrunnelse for tildelingen:

Bjørnodd teksterpris.jpg

NAVIOs teksterpris for 2014 går til Bjørnodd Haave for tekstingen av ”Lord Greys tale” i forbindelse med jubileumsforelesningen "1814 på 24 timer" fra Eidsvoll, som ble sendt på NRK  den 10. mai 2014. Prisvinneren viser en unik språkforståelse og formuleringsevne samt evne til å formidle kildematerialets tidskoloritt på en fremragende måte. Det at kildeprogrammet i tillegg var direktesendt og ble tekstet basert på manus, gjør den uanstrengte flyten i den ordrike og avanserte teksten desto mer imponerende. Bjørnodd Haave har lang erfaring og enestående allsidighet som tekster. Han oversetter fra spansk, engelsk, russisk, dansk og svensk og tekster til både bokmål og nynorsk.

Juryen har bestått av Marianne Hagen, Evy Hvidsten, Ellen Prytz, Morten Rølling og Helge Vik.

 

Velkommen

Velkommen til NAViOs heimesider på Internett. NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, er ein fag- og interesseorganisasjon for norske tekstarar og dubbarar. Vi søkjer å fremme dei økonomiske interessene til medlemmene våre, vi tek hand om dei rettane audiovisuelle omsetjarar har som opphavspersonar til åndsverk, vi tilbyr medlemmene fagleg oppdatering og utvikling, og vi skaper sosiale møtestader for folk i bransjen, berre for å nemne dei viktigaste av arbeidsfelta våre.

På desse sidene vil du finne informasjon om NAViOs arbeid og aktivitetar for audiovisuelle omsetjarar og om tekste- og dubbebransjen. Det er dessutan lagt ut lenkjer til nyttige nettsider for alle som arbeider i denne bransjen. Etter kvart vil det også komme ein eigen modul med pålogging som er berre for NAViOs medlemmer, med blant anna medlemsregister og intern informasjon.

Eg vil rette ein stor takk til alle som har vore med på å utvikle desse sidene, spesielt Lars Dalene Kristensen, som har lagt ned mykje arbeid i dette. Vi tek gjerne imot innspel om nye tema, peikarar til aktuelle nettsider og andre forslag til forbetringar av nettsidene våre. Slike framlegg kan du sende til nettredaktør(a)navio.no.

Eg håper du vil få glede og nytte av NAViOs heimesider.


Beste helsing

Ole Jan Borgund
styreleiar, NAViO

 

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, ble stiftet 15. oktober 1997. Foreningen er yngstemann i familien "Oversetterforeninger" og ble til for å tjene oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier, da først og fremst teksting. Foreningen er åpen for alle som driver med audiovisuell oversetting. Det skiller foreningen litt fra resten av familien.

Foreningens øverste organ er Årsmøtet som ordinært samles én gang i &?ret i slutten av april. Dette organet velger et styre for foreningen, et styre for Audiovisuelle oversetteres fond, en stipendkomité og en valgkomité.

Foreningen drives til daglig av styrelederen, som er ansatt, og en foreningssekretær. Styrelederen og foreningssekretæren rapporterer til foreningens styre. Saker som har innvirkning på enkeltmedlemmenes daglige situasjon, behandles av Årsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter og mandater til videre behandling. I visse tilfeller blir medlemmene bedt om å godkjenne eller forkaste vedtak som er truffet av Årsmøtet eller styret gjennom uravstemning.

Foreningen legger vinn på at enkeltmedlemmer skal høres. Det er derfor etablert en e-postring, NAViO-ringen, som alle medlemmer har tilgang til. Her drøftes både fagpolitiske saker og faglig stoff.

Det audiovisuelle oversettermiljøet er relativt lite i Norge. Det fører til at det også er nokså oversiktlig. Ledelsen og styret i foreningen kjenner så godt som alle utøvere personlig. Det gjør sitt til at kommunikasjonen innen miljøet er god, og at det ikke finnes store barrierer mellom de enkelte medlemmene og foreningens styrende organer.

nbsp;/p?

/strongp src=

/strongpimg height=

/strongpimg height=