Hjem

Registrering av kontaktinformasjon blant audiovisuelle oversettere

 
I løpet av desember vil NAViO gjennomføre en undersøkelse blant audiovisuelle oversettere (tekstere og dubbe-/kommentarmanusoversettere). Vi ønsker i den forbindelse også kontaktinformasjon fra audiovisuelle oversettere som ikke er medlemmer av NAViO. Hvis du ønsker å få tilsendt undersøkelsen, ber vi om at du legger inn nødvendig kontaktinformasjon på denne siden:

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=8UHGEFWR3N9N

Alle e-postadressene som sendes inn, vil bli slettet når undersøkelsen er gjennomført.

Med vennlig hilsen
NAViO

 

Privatkopieringskompensasjon 2014

Staten bevilget 45,4 millioner kroner som kompensasjon for lovlig privatkopiering av audiovisuelle verk i 2014. Av dette går 1 964 495 kroner til audiovisuelle oversettere – det vil si tekstere og oversettere av dubbe- og kommentarmanus.

Rettighetshavere må sende dokumenterte krav om kompensasjon innen 1. november 2015.

Med lovlig privatkopiering menes privatpersoners kopiering av åndsverk til privat bruk. Åndsverket må være kjøpt eller ervervet på annet lovlig vis.

Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk.

Mer informasjon og skjema for innberetning av produksjon finner du her

 

Reisestipend 2016

I 2016 skal det deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som jobber innenfor audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr 17 500. Alle som arbeider med audiovisuell oversettelse, kan søke om stipend.

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 1. november 2015

 

Velkommen

Velkommen til NAViOs heimesider på Internett. NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, er ein fag- og interesseorganisasjon for norske tekstarar og dubbarar. Vi søkjer å fremme dei økonomiske interessene til medlemmene våre, vi tek hand om dei rettane audiovisuelle omsetjarar har som opphavspersonar til åndsverk, vi tilbyr medlemmene fagleg oppdatering og utvikling, og vi skaper sosiale møtestader for folk i bransjen, berre for å nemne dei viktigaste av arbeidsfelta våre.

På desse sidene vil du finne informasjon om NAViOs arbeid og aktivitetar for audiovisuelle omsetjarar og om tekste- og dubbebransjen. Det er dessutan lagt ut lenkjer til nyttige nettsider for alle som arbeider i denne bransjen. Etter kvart vil det også komme ein eigen modul med pålogging som er berre for NAViOs medlemmer, med blant anna medlemsregister og intern informasjon.

Eg vil rette ein stor takk til alle som har vore med på å utvikle desse sidene, spesielt Lars Dalene Kristensen, som har lagt ned mykje arbeid i dette. Vi tek gjerne imot innspel om nye tema, peikarar til aktuelle nettsider og andre forslag til forbetringar av nettsidene våre. Slike framlegg kan du sende til nettredaktør(a)navio.no.

Eg håper du vil få glede og nytte av NAViOs heimesider.


Beste helsing

Ole Jan Borgund
styreleiar, NAViO

 

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, ble stiftet 15. oktober 1997. Foreningen er yngstemann i familien "Oversetterforeninger" og ble til for å tjene oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier, da først og fremst teksting. Foreningen er åpen for alle som driver med audiovisuell oversetting. Det skiller foreningen litt fra resten av familien.

Foreningens øverste organ er Årsmøtet som ordinært samles én gang i &?ret i slutten av april. Dette organet velger et styre for foreningen, et styre for Audiovisuelle oversetteres fond, en stipendkomité og en valgkomité.

Foreningen drives til daglig av styrelederen, som er ansatt, og en foreningssekretær. Styrelederen og foreningssekretæren rapporterer til foreningens styre. Saker som har innvirkning på enkeltmedlemmenes daglige situasjon, behandles av Årsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter og mandater til videre behandling. I visse tilfeller blir medlemmene bedt om å godkjenne eller forkaste vedtak som er truffet av Årsmøtet eller styret gjennom uravstemning.

Foreningen legger vinn på at enkeltmedlemmer skal høres. Det er derfor etablert en e-postring, NAViO-ringen, som alle medlemmer har tilgang til. Her drøftes både fagpolitiske saker og faglig stoff.

Det audiovisuelle oversettermiljøet er relativt lite i Norge. Det fører til at det også er nokså oversiktlig. Ledelsen og styret i foreningen kjenner så godt som alle utøvere personlig. Det gjør sitt til at kommunikasjonen innen miljøet er god, og at det ikke finnes store barrierer mellom de enkelte medlemmene og foreningens styrende organer.

nbsp;/p?

/strongp src=

/strongpimg height=

/strongpimg height=