NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, ble stiftet 15. oktober 1997.

Foreningen ble til for å tjene oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier, da først og fremst teksting, og er åpen for alle som driver med audiovisuell oversetting.

Foreningens øverste organ er Årsmøtet som ordinært samles én gang i året i slutten av april. Dette organet velger et styre for foreningen, et styre for Audiovisuelle oversetteres fond, en stipendkomité og en valgkomité.

Foreningen drives til daglig av styrelederen, som er ansatt, og en foreningssekretær. Styreleder og foreningssekretæren rapporterer til foreningens styre. Saker som har innvirkning på enkeltmedlemmenes daglige situasjon behandles av Årsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter og mandater til videre behandling. I visse tilfeller blir medlemmene bedt om å godkjenne eller forkaste vedtak som er truffet av Årsmøtet eller styret gjennom uravstemning.

Foreningen legger vinn på at enkeltmedlemmer skal høres. Det er derfor etablert en e-postring, NAViO-ringen, som alle medlemmer har tilgang til, tillegg til en lukket Facebook-gruppe. Her drøftes både fagpolitiske saker og faglig stoff.

I tillegg til fagpolitisk arbeid har NAViO også gleden av å dele ut årlige reisestipender til sine medlemmer, såvel som fordeling av Privatkopieringskompensasjon.

Det årlige julebordet kombineres alltid med et fagseminar, noe som har blitt et viktig samlingspunkt både sosialt og faglig for en yrkesgruppe som i all hovedsak driver som frilansere/enkeltmannsforetak.