1. Krisefondet opprettes i mai 2020 i forbindelse med pågående koronapandemi. Ved
opprettelsen har fondet en kapital på 600 000 kroner.

2. Fondets formål er å gi økonomisk hjelp til audiovisuelle oversettere i NAViO som på
grunn av situasjonen står helt eller delvis uten inntekt og som helt eller delvis faller
utenfor støtteordninger via NAV. De som mottar støtte fra NAV, kan ikke motta
tilskudd fra krisefondet. Søker må ha vært medlem av NAViO før 12.mars 2020 og
være à jour med kontingentinnbetaling.

3. Det må søkes om tilskudd på eget skjema. Det søkes etterskuddsvis hver måned.

4. Søknadene behandles av en nemnd oppnevnt av styret.

5. Det gis tilskudd 50 % av månedsinntekt. Med søknaden må det legges ved
dokumentasjon på manglende inntekt; gjennomsnittlig inntekt per måned i 2019.

6. Tilskuddet begrenses til maksimalt 25 000 i månedlig utbetaling. Det gis tilskudd i
maksimalt 3 måneder.
Støtten er skattepliktig.

7. Ordningen gjelder fram til NAViOs årsmøte i 2021, men kan forlenges etter dette. NAViOstyret kan vedta å avvikle ordningen dersom pandemien opphører. Dersom fondet avvikles
og det er midler igjen i fondet, skal dette overføres NAViOs Konfliktfond.