Iyuno har siden 2021 vært i forhandlinger med NAViO og danske Forum for Billedmedieoversættere (FBO). Bakgrunnen er at svenske Medietextarna, FBO og NAViO svartelistet Iyuno i 2020.

Medietextarna har allerede opphevet svartelistingen, og 15. mars 2023 kom FBO og NAViO til enighet med Iyuno, og svartelistingen i Danmark og Norge oppheves. Partene har blitt enige om flere punkter, blant de viktigste er at FBO, NAViO og Iyuno nå skal holde årlige forhandlingsmøter, og at Iyuno skal holde foreningene oppdatert om hendelser av betydning for virksomheten.

NAViO anser det som positivt at Iyuno ønsker å ha jevnlig kontakt med teksteforeningene og ser fram til å ha forhandlinger med dem i årene framover.

Tekstingen på norske skjermer er faktisk jevnt over god. Men iblant er den ikke bra nok. Artige tekstertabber dukker opp iblant, og mange av dem er seiglivede. Tekstere gjør som alle andre feil iblant. Men det som egentlig er dårlig teksting, er ikke at det dukker opp et lettsverd her og der.

TV-teksting er universell utforming, språkrøkt og kulturformidling. Å se på tekstet TV er å bli eksponert for skriftlig norsk. TV-teksting skal gjøre innholdet tilgjengelig for seeren, og TV-teksting skal bidra til å gi deg en god seeropplevelse. Alle er nok enige om at seeropplevelsen skal være god.

Men så enkelt er det ikke når tekstingen skal settes inn i budsjettet. Selv for kostbare og profilerte produksjoner forblir TV-teksting en marginal utgiftspost som helst skal gjøres så liten som mulig. Strømmetjenestene og TV-kanalene byr på dialog skrevet med stor eleganse og kirurgisk presisjon. Men det svikter i siste ledd. Tekstebyråene lover dem topp kvalitet, lav pris og kort leveringstid. Alle vet at man ikke kan få alle tre. Glemmer man det første, kan maskinoversettelse tilby de to siste.

Selv den mest teknologioptimistiske vil måtte erkjenne at en maskin ikke kan settes til å oversette standup og Shakespeare uten grundig tilsyn. Dagens maskinoversettelse er ikke god nok, og så lenge det er slik, skal ikke seerne måtte ta til takke med et undermåls produkt.

Et godt TV-program kan lide stort av skjemmende teksting. Og selv om svak teksting kan være irriterende for den jevne seer, går det aller mest ut over de som har mest behov for tekstingen. Har du nedsatt hørsel eller et annet morsmål enn norsk, blir teksten helt avgjørende for seeropplevelsen.

Som seer skal du rekke å lese teksten på skjermen samtidig som du klarer å følge med på det som skjer i bildet. Hadde vi tekstet alt som sies, ville teksten ha dekket for mye av skjermen, og du ville ikke ha rukket å lese all teksten i løpet av de sekundene du har til rådighet. Vi tekster en fortettet versjon av det som sies. Målet er at du både skal få lest meningen i det som sies og rekke å se på handlingen i bildet. Da er lesehastigheten på TV-teksten god.

Lesehastighet, tekstflyt og ordvalg må tilpasses nøye for å gi en god seeropplevelse. Det er dette TV-tekstere jobber med, og det er en komplisert og til dels tidkrevende øvelse. Men stadig oftere blir TV-tekstere satt til å rydde opp i maskinoversettelser – for et redusert honorar.

Lavere inntjening oversettes lett til høyere arbeidstempo. Og når tempoet øker, øker dessverre sjansen for at høy lesehastighet, oversettelsesfeil, tastefeil og rent ut dårlig norsk går gjennom kontrollfilteret.

Men hvorfor skal du gidde å bry deg?

Fordi det hovedsakelig er deg det går ut over.

Hva skjer når maskinen går statistisk til verks og oversetter nøye konstruerte spissfindigheter til et platt og generisk norsk uten tanke på stilnivå og kontekst? Jo, da blir du snytt for det gode språket. Da blir du snytt for den gode seeropplevelsen.

Og hva skjer når teksten følger en standardmal som ikke er tilpasset norsk språk og dermed raser forbi på skjermen? Da sitter du der og føler deg dum fordi du – heller enn å se på bildet – brukte all tiden på å prøve å lese de to linjene nederst på skjermen. Og likevel rakk du ikke å lese og forstå alt! Men det er ikke du som er dum. Du skal se en TV-serie, ikke lese den. God lesehastighet betyr god seeropplevelse.

Og du skal bry deg fordi det er mange som er helt avhengige av teksting – og enda flere som trenger teksten som en støtte. Selv om mange forstår engelsk godt, har også seere som ser TV på sitt eget morsmål mer behov for teksting enn man kanskje tror.

Du skal ikke godta at du får et for dårlig produkt. Går teksten for fort? Er teksten uleselig eller rett og slett ubegripelig? Da har du fått en vare som ikke holder mål. Det bør du si ifra om. Til slutt vil kanskje strømmetjenestene og TV-kanalene innse at TV-teksting ikke bare kan være en salderingspost. Det vil alle være tjent med.

Morten Gottschalk
Styreleder i NAViO

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2023 deles ut 26 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.


Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.


Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

  1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter
  2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene
  3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.


Stipendene tildeles på NAViOs årsmøte våren 2023.

Søknader sendes enten elektronisk til stipend@navio.no eller med post til NAViO,
Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo innen 1. februar 2023.

Søkeren må dokumentere oversettervolumet han eller hun har produsert innen audiovisuelle medier med enten skatteoppgjør, skattemelding, A-meldinger eller lønnsslipper. Eller byråers signerte bekreftelser.

Fakturaer eller byråers bekreftelse på minutter blir godtatt som dokumentasjon for 2022.

Søknadskjemaet finner du her.

Gode nyheter for mange av NAViOs medlemmer! Konkurransetilsynet har gjort det klart at selvstendig næringsdrivende nå kan forhandle kollektivt med sine oppdragsgivere. Det innebærer en betydelig utjevning av det skjeve styrkeforholdet mellom store byråer og den enkelte tekster og dubbemanusoversetter. NAViO er glade for at selvstendig næringsdrivende nå anerkjennes mer på linje med lønnsmottagere, og har forhåpninger til at dette vil føre til mer rettferdige arbeidsvilkår.

Du kan lese Konkurransetilsynets uttalelse her.

Vi gratulerer Ina Bakke Kickstat som vinner av Tekstiaden 2022!

Andreplassen gikk til Olav Aasmundtveit, og tredjeplassen gikk til Tore Fossheim. Gratulerer!

Om Ina vil juryen si følgende: Årets vinner evner å identifisere det vesentlige. Hun fanger essensen, komprimerer fornuftig og legger seg på en linje der hun sjelden skeier ut i et forsøk på å fange alle nyanser i originalen. Språkføringen er sikker, og hennes kreative løsninger er ikke så kreative at de fjerner seg for mye fra originalen.

Årets konkurranse besto i å tekste klipp fra filmklassikeren «Touch of Evil».

Prisutdelingen og feiringen skjedde under Hieronymus-dagen på Røde kors i Oslo, der oversettere fra mange bransjer var samlet.

NFFO og NO delte også ut sine priser. NAViO vil gjerne gratulere Hege Mehren med Rosettaprisen, Kirsti Vogt med Bastianprisen for voksenlitteratur og Hilde Stubhaug med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur.

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilget kr 35 597 269 som kompensasjon for lovlig privat­kopiering av audio­visuelle verk i 2021 til fordeling blant individuelle opphavsmenn. Av den totale potten går kr 775 303  til audiovisuelle oversettere, og midlene er nå klare til fordeling. Dette er en økning fra 2020 på 172 762 kroner.

Norwaco sørger for fordelingen av midlene gjennom privatkopieringssektoren. NAViO representerer audiovisuelle over­settere (tekstere og dubbemanusoversettere) i fordelingen. Siden midlene skal fordeles individuelt, må NAViO skaffe et grunnlag for fordelingen. Å finne fram til hvilke tekstede verk som er lovlig kopiert og identifisere oversetteren, vil være så omfattende og kostnads­krevende at store deler av kompensasjonen ville forsvinne i administrasjon. Den beste løsningen blir dermed å fordele midlene etter den enkelte oversetterens produserte volum i 2021.

Merk at det kun er oversettelse (til norsk eller samisk) som kompenseres, ikke teksting for hørselshemmede. Dersom du skal komme i betraktning ved fordelingen, må du sende inn det vedlagte skjemaet og personvernerklæringen. Les rettledningen for utfylling av skjemaet nøye. Husk å levere oversiktlig dokumentasjon og å summere programminutter. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Du må også sende inn personvernerklæring, lenke kommer i en ny e-post.

Fordelingen skjer på følgende måte:

Vi skiller mellom fem typer verk (vekting i prosent):

* dubbemanusoversettelse (150 %)

* fulltekstet (100 %)

* andreoversettelse og oversettelse uten tidskoding (68 %)

* maskinassistert oversettelse (35 %)

* nyhetsvakt (3 normalminutter per påbegynt vakttime)

Vær klar over at dette er midler som bare utbetales til dem som produserte tekster i 2021.

Veiledning ligger sammen med skjemaet, og det oppgis også hva som skal sendes med av dokumentasjon. Medlemmer av NAViO og ikke-medlemmer blir likebehandlet.  Vi gjør oppmerksom på at det utbetalte beløpet regnes som skattbar inntekt. NAViO sender inn en samleoversikt. Så må du selv sørge for å ta det med overfor skattemyndighetene.

Skjemaet og dokumentasjon kan enten sendes elektronisk til pkk@navio.no eller som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1 C, 0181 OSLO. Frist for innsending er 1. november 2022. Vi utbetaler tildelte midler umiddelbart etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Utbetalingen skjer fra midten av november. Pengene skal være på konto i løpet av en ukes tid.

Det er mange utbetalinger og vi utbetaler i rekkefølge etter når vi mottok søknaden. De som leverer først, får først betalt.

Den statlige kompensasjonen er årlig. Det er derfor viktig at du også for 2022 og framtidige år fortløpende fører oversikt over produsert volum og tar vare på dokumentasjon.

HUSK SØKNADSFRISTEN: 1. NOVEMBER!

Søknadskjemaet finner du her.

Husk at du må fylle ut personvernerklæringen.

Trenger du noen tips for å forenkle søknadsarbeidet, trykker du her.

Igjen er det duket for tevling mellom tekstekolleger, den femte Tekstiaden i rekken. Tevlingen handler om å tekste en liten billedsekvens med lyd, et utdrag av et program der det finnes ulike utfordringer.

En jury bestående dels av tidligere Tekstiade-vinnere, dels av et par veteraner, gjennomgår besvarelsene og finner fram til gull, sølv og bronseplassering. Samlet prisbeløp er 40 000 kroner, og vanligvis betyr det 20 000 til gull, 12 000 til sølv og 8000 til bronse. Hvis noen kommer likt, justerer vi beløpene. De tre vinnerne får også et innrammet originaldiplom tegnet av Waldemar Hepstein.

Årets jury består av Marianne Hagen, Dario Kverme, Ellen Prytz og Jon Rognlien. Sekretær for juryen er Finn Røsland. Premiene blir delt ut under Hieronymusfeiringen i Oslo 29. september.

Tidligere år har vi konkurrert om teksting av sekvenser fra en fersk spillefilm (The Square), en sitcom (Modern Family), en NRK-dokumentar om oljebransjen (Oljens makt) og noen talkshow-utdrag. Vinnerne hittil:
• 2021: Dario Kverme
• 2020: Ellen Prytz
• 2019: Eiliv Fossbakken
• 2018: Vegard Bakke Bjerkevik


Årets materiale er to utdrag fra en filmklassiker – vi røper ikke her mer enn at den er i svart-hvitt, har en rekke toppskuespillere fra Hollywood på plakaten, med en stjerneregissør bak spakene.

Deltakerne vil få et handlingsresymé samt en uoffisiell dialogliste vedlagt når filmbiten lastes ned. Det blir nok en god del komprimering, og vi minner om retningslinjene juryen har med seg:
1) Kreativitet i løsningene – oppfinnsomhet og variasjon
2) Troskap til originalen – både til innhold og stilistisk nivå
3) Språkbeherskelse – flyt, syntaks og konsekvens i grammatikken
4) Tekstrytme – tidskoding, blokkdeling og komprimering

Tekstiaden 2022 foregår mellom torsdag 25. august kl. 8.00 og onsdag 31. august kl. 23.59. Oppgaven skal løses i løpet av seks timer. Deltakerne velger fritt hvilke seks timer de ønsker å utføre oppgaven i, innenfor de oppgitte datoene.

Du må melde deg på i forkant, og i påmeldingen skriver du når du ønsker å sette i gang med arbeidet. Du vil da få tilsendt en nedlastingslenke på det valgte starttidspunktet. Du laster ned filen til teksteprogrammet ditt, sammen med dialoglisten, og produserer et tekstdokument som sendes inn i rtf-format. Hvis systemet ditt ikke tillater eksport i rtf, tar du kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Dersom du ikke har eget teksteprogram fordi du bare jobber online, eller fordi du ikke jobber i bransjen, kan du skaffe deg et gratis teksteprogram fra nettet. Det finnes mange slike. Det går også an å laste ned det som er mange profesjonelle teksteres favoritt, EZ-titles, som tilbyr gratis prøveversjon i én måned.

Send en e-post med ønsket tidspunkt og navn til tekstiaden@navio.no innen fredag 19. august kl. 12 for å melde deg på.
Det har vært framsatt forslag om at konkurransebidragene i etterkant kan benyttes i et Tekstiade-verksted der «vi leser hverandre» etter modell fra kvalifiseringskurs i andre oversetterforeninger. Det betyr at deltakerne får møte 4-5 andre deltakere til diskusjon om egne og andres valg, gjerne tilknyttet foredrag og sosialt samvær. På den måten får vi brynet våre kunnskaper og ser hvordan andre har tenkt seg fram til andre løsninger enn vi selv har valgt.

Hvis det er interesse for et slikt tiltak, vil verkstedet muligens bli arrangert i forkant av Navios juletreff. Eller på et annet egnet tidspunkt.

Bli med!
Hilsen Tekstiade-juryen

 

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO.

Det skal i 2022 deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.

Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.

Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

(Grunnbeløp 2021: kr. 106 399, 2020: kr. 101 351, 2019: kr. 99 858.)

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter

2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene

3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.

Stipendene tildeles på NAViOs årsmøte våren 2022.

Søknader sendes enten elektronisk til stipend@navio.no eller med post til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo innen 1. februar 2022.

Søkeren må dokumentere oversettervolumet han eller hun har produsert innen audiovisuelle medier.

For 2019 og 2020 kan volumet dokumenteres med en av følgende:

For 2021 kan volumet dokumenteres med:

Bare opn-teksting skal regnes med, ikke teksting der kildespråket er det samme som målspråket. Dersom søkeren har hatt andre oppdrag enn teksting (f.eks. korrekturlesing) for et tekstebyrå skal heller ikke denne delen regnes med.

Last ned søknadsskjema.

Vi gratulerer Dario Kverme Birhane som vinner av Tekstiaden 2021!

2.-plass gikk til Nicolai Herzog og 3.-plass til Fredrik Island Gustavsen. Gratulerer!

Fra venstre: Fredrik Island Gustavsen, stand-in for gullvinner Dario Kverme Birhane, Nicolai Herzog.
Foto: Ilja C. Hendel

Årets Tekstiade besto i å tekste klipp fra ulike talk shows og stand-up, til sammen ca. 10 minutter. Det gikk i alt fra Richard Burton i samtale med Michael Parkinson til stand-up med Trevor Noah som harselerer med hvite menneskers trang til å oppsøke fare på ferie.

Prisutdelingen og feiringen skjedde på Hieronymus-dagen, i år ved Ingeniørenes Hus i Oslo. Det var stas å se så mange oversettere samlet på ett sted igjen!

NFFO og NO delte også ut sine priser. NAViO vil gjerne gratulere Tove Bakke med Rosettaprisen, Vibeke Saugestad med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur og Geir Pollen med Bastianprisen.