De aller fleste audiovisuelle oversettere jobber som selvstendig næringsdrivende. Enten man er fast oppdragstaker hos ett eller flere byråer, eller om man forholder seg til direktekunder, er det viktig å være bevisst på at det er avgjørende med klare avtaler. Dessverre finnes det ingen bransjedekkende standardkontrakt i den audiovisuelle oversetterbransjen som alle oppdragsgivere er forpliktet å forholde seg til.

For å skape bevissthet rundt det å være selvstendig næringsdrivende og hvilke krav man bør kunne stille i møte med potensielle oppdragsgivere, har derfor NAViO utviklet en veiledende standardkontrakt. Den representerer det vi mener er ryddige og rimelige krav som er avgjørende for selvstendig næringsdrivende audiovisuelle oversettere i dagens mediavirkelighet.

De fleste vil legge merke til at visse punkter i kontrakten kommer i konflikt med kontraktene flere byråer tilbyr sine audiovisuelle oversettere. Dette gjelder særlig punkt 5 og 6, om opphavsrett og overdragelse. NAViO har i mange år lagt vekt på at man ikke burde signere en kontrakt der man overdrar videresendingsrettighetene for sitt åndsverk til en tredjepart. Faktum er at mange audiovisuelle oversettere i dag har nettopp fraskrevet seg disse, da kringkasterne og kanalene har satt det som et absolutt krav, og byråene allerede har inngått kontrakt med dem der de på vegne av sine tekstere har gitt rettighetene fra seg.

Men de tilhører opphaver hvis ikke de eksplisitt er overdratt i kontrakten. Det er disse rettighetene for bruk av oversetternes åndsverk kanaler og kringkastere må betale vederlag for å videresende, og det er disse vederlagene vi får utbetalt gjennom Norwaco for å kollektivt komme opphaverne til gode gjennom deres organisasjon, NAViO.

At byråene har gitt fra seg disse rettighetene til kanalene, og dermed pålegger oversetterne i neste ledd å gjøre det samme, burde være byråenes problem, ikke vårt. I sine avtaler med kanalene har de rett og slett overdratt rettigheter som de ikke eier, og tar for gitt at det er noe oversetterne bare vil legge seg flate og akseptere.

Formålet med denne veiledende kontrakten er nettopp å veilede og bevisstgjøre. NAViO pålegger ingen å benytte seg av den. Men vi håper den danner grunnlaget for en bevissthet rundt bransjens realiteter, der vi som selvstendig næringsdrivende alltid vil være den svake part i forhandlinger.

Derfor håper vi at dere vil sette dere inn i kontrakten, og sammenligne den med kontrakten dere jobber under nå. Håpet er at flere skal bli mer bevisste på hva som faktisk står i kontraktene man skriver under på.

Advokat Hans Marius Graasvold har skrevet en utfyllende veiledning til kontrakten, der hvert punkt blir utdypet.

Last ned NAViOs veiledende standardkontrakt