Kulturkomiteen har utsatt behandlingen av åndsverksloven med bakgrunn i innspillene de har fått den siste tiden.

Komiteens leder Svein Harberg og saksordfører Arild Grande sier:

– Åndsverkloven er vår kanskje viktigste kulturlov. Den må balansere mange ulike hensyn for å sikre kunstnernes inntekter, og muligheten for kunstnerisk næringsliv. Det er kommet frem mange konkrete innspill til endringer, og i den hektiske avslutningen av stortingsperioden med mange saker til behandling er det rett og slett ikke mulig å få gjennomført en god nok behandling av saken innenfor de frister som må følges for behandling før sommeren. Det er nå såpass mye som fortjener en grundig gjennomgang, komiteen må ha mulighet for avklaringer med fagdepartementet, og det er mulig det trengs nye høringer med partene. Vi mener derfor Stortinget trenger mere tid og utsetter behandlingen til høsten.

Kunstnernettverket, som vi er medlem av, har stått bra sammen her og har i dag sendt ut en pressemelding:

Pressemelding 23 mai 2017

Kunstnernettverket er positive til utsatt behandling av åndsverkloven

Kunstnernettverket vil rose kulturkomitéen for å ha tatt avgjørelsen om å utsette behandlingen av åndsverkloven. Politikerne har lyttet til våre innspill om at åndsverkloven slik den ble foreslått fra Kulturdepartementet ikke ville sikre kunstnernes interesser i tilstrekkelig grad.

I en pressemelding tirsdag formiddag meddelte en samlet kulturkomité på Stortinget at de utsetter behandlingen av forslag til ny åndsverklov. Kunstnernettverket støtter en slik utsettelse og verdsetter at politikerne vil gjøre en god og grundig jobb med vår viktigste kulturlov som skal sikre kunstnernes inntekter og rettigheter: åndsverkloven. – Vi vil gi all honnør til kulturkomiteen og politikerne som har lyttet til kunstnerne. Ved at loven utsettes får vi muligheten til å få en så gjennomarbeidet ny åndsverkslov som mulig. Dette er tråd med formålet om å styrke rettighetshavernes stilling”, sier Mette Møller, generalsekretær i Forfatterforeningen. Fordi det var store endringer fra høringsutkastet til lovforslaget er vi glade for at Stortinget tar en ekstra runde for å sikre en lov som ivaretar rettighetshavernes interesser, sier daglig leder i artistorganisasjonen GramArt Elin Aamodt. – Vi ser nå frem til en grundig gjennomgang av loven som ivaretar rettighetshavernes interesser. – Vi trenger en åndsverkslov som kan sikre kunstnernes rettigheter og muligheten for rimelig betaling for det de skaper, sier Knut Alfsen styreleder i Norsk Skuespillerforbund i en kommentar til dagens avgjørelse. -Derfor er det viktig at det gjøres et godt og grundig arbeid før loven vedtas” Kunstnernettverket vil på vegne av norske skapende og utøvende kunstner følge opp arbeidet med en god åndsverklov som reelt styrker rettighetshavernes stilling.