PRIVATKOPIERINGSKOMPENSASJON 2015

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening – er en interesseorganisasjon for oversettere som har sitt virke innenfor audiovisuelle medier, hovedsakelig film og fjernsyn. NAViOs oppgave er å ivareta medlemmenes økonomiske og fagpolitiske interesser og å synliggjøre den kulturelle, opplæringsmessige og samfunnsmessige betydning av de audiovisuelle oversetternes arbeid. Foreningen ble stiftet i 1997 og har per i dag litt over 140 medlemmer av totalt litt over 200 aktive tekstere i markedet.

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilget kr 45,3 millioner som kompensasjon for lovlig privat­kopiering av audio­visuelle verk i 2015 til fordeling blant individuelle opphavsmenn. Av den totale potten går kr 1 379 678 til audiovisuelle oversettere, og midlene er nå klare til fordeling.

Norwaco forestår fordelingen av midlene gjennom privatkopieringssektoren. NAViO representerer audiovisuelle over­settere (tekstere og dubbemanusoversettere) i fordelingen. Siden midlene skal fordeles individuelt, må NAViO skaffe et grunnlag for fordelingen. Å finne fram til hvilke tekstede verk som er lovlig kopiert og identifisere oversetteren, vil være så omfattende og kostnads­krevende at store deler av kompensasjonen ville forsvinne i administrasjon. Den beste løsningen blir dermed å fordele midlene etter den enkelte oversetterens produserte volum i 2015.

Merk at det kun er oversettelse som kompenseres, ikke teksting for hørselshemmede. Dersom du skal komme i betraktning ved fordelingen, må du sende inn det vedlagte skjemaet. Les rettledningen for utfylling av skjemaet nøye. Husk å summere programminutter og dokumentasjon på minuttene. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Fordelingen skjer på følgende måte:

Vi skiller mellom fem typer verk (vekting i prosent):

* dubbemanusoversettelse (150 %)

* fulltekstet (100 %)

* oversettelse uten tidskoding (70 %)

* andreoversettelse (64 % )

* maskinassistert oversettelse (35 %)

Vær klar over at dette er midler som bare utbetales til dem som produserte tekster i 2015.

Skjemaet finner du på vår nettside www.navio.no. På side 2 i skjemaet er det en veiledning i hvordan skjemaet skal fylles ut. I tillegg oppgis det hva som skal sendes med av dokumentasjon. Medlemmer av NAViO og ikke-medlemmer blir likebehandlet.  Vi gjør oppmerksom på at det utbetalte beløpet regnes som skattbar inntekt.

Skjemaet og dokumentasjon kan enten sendes elektronisk til post@navio.no eller som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1 C, 0181 OSLO. Frist for innsending er 1. november 2016.

Den statlige kompensasjonen er årlig. Det er derfor viktig at du også for 2015 og framtidige år fortløpende fører oversikt over produsert volum og tar vare på dokumentasjon.

HUSK SØKNADSFRISTEN: 1. NOVEMBER!

 

PKK-skjema 2015

rettledningpkk2015-docx