Vedtekter for

Norsk audiovisuell oversetterforening,

vedtatt 15. oktober 1997 med endringer vedtatt 29. april 1998, 27. april 2001, 26. april 2002, 24. april 2004, 29. april 2006, 19. april 2008, 25. april 2009, 17. april 2010, 26. april 2014, 18.april 2015, 16.april 2016 og 20. april 2017.

1 Navn, formål og oppgaver

§ 1-1 Foreningen er en fag- og interesseorganisasjon for oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier, uavhengig av distribusjonsmetode. Foreningens navn er Norsk audiovisuell oversetterforening.

§ 1-2 Foreningen har til formål å:

· samle oversettere som arbeider innen audiovisuelle medier;

· ivareta medlemmenes økonomiske interesser;

· fremme medlemmenes faglige utvikling og sosiale utveksling;

· arbeide for anerkjennelse av tekstere som faggruppe;

· gjøre synlig den kulturelle betydningen av arbeidet oversettere innen audiovisuelle medier utfører.

§ 1-3 Til foreningens oppgaver hører å:

· besørge rimelige vilkår for honorering og øvrige vilkår i forbindelse med bruk av medlemmenes verk;

· yte juridisk og annen bistand i forhandlinger eller konflikter med faglig tilknytning;

· bevirke til enhetlig holdning og samhold ved eventuelle arbeidskonflikter;

· sikre det faglige nivået blant oversettere innen audiovisuelle medier.

2 Medlemskap

§ 2-1 Enhver som arbeider med oversettelse innen audiovisuelle medier, kan bli medlem i foreningen.

§ 2-2 Kontingenten fastsettes hvert år av Årsmøtet. Kontingenten skal være betalt innen 30 dager etter at krav om kontingent/rater er sendt ut. Hvert medlem kan velge å innbetale kontingenten i inntil fire rater per år.

Medlemmer som har lavere brutto årsinntekt enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp, skal betale halv kontingent. Medlemmer som har lavere brutto årsinntekt enn to ganger folketrygdens grunnbeløp, skal ikke betale kontingent.

§ 2-3 Støttemedlemskap

En person som ikke arbeider med oversettelse innen audiovisuelle medier, kan bli støttemedlem av foreningen. Kontingenten for støttemedlemmer skal være halvparten av medlemskontingenten og kreves inn på samme måte som i § 2-2.

 • Støttemedlemmer kan ikke inneha tillitsverv.

 • Støttemedlemmer har møte- og talerett på medlemsmøter og årsmøter, men ikke stemmerett.

§ 2-4 Medlemmene plikter å følge de avtaler foreningen – selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.

§ 2-5 Medlemmene plikter

 1. å rette seg etter Norsk audiovisuell oversetterforenings vedtekter og de vedtak som foreningen eller dens organer på lovlig vis har truffet,

 1. å ikke akseptere vederlags- og arbeidsvilkår som er dårligere enn bestemt i normalkontrakter, ramme- og tariffavtaler eller andre overenskomster,

 1. på forespørsel å gi nødvendige opplysninger om sine kontraktsvilkår.

§ 2-6 Medlemskapet opphører

 1. ved utmeldelse;

 1. ved mer enn ett års kontingentrestanse, en måned etter at medlemmet er tilskrevet om restansen;

 1. ved eksklusjon når medlemmet har handlet i strid med foreningens formål, vedtekter eller vedtak fattet av Årsmøtet, krenker andre medlemmers faglige rettigheter eller på annen måte skader foreningens arbeid.

Eksklusjonen kan gjelde uten tidsbegrensning. Eksklusjon vedtas av Årsmøtet etter begrunnet forslag fra styret eller minst fem medlemmer. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å gjeninnta medlemmet på nærmere fastsatte vilkår. Styret kan suspendere et medlem fra verv dersom forholdene krever det og inntil eksklusjonssaken kan behandles på ekstraordinært medlemsmøte dersom det ordinære årsmøtet ikke finner sted innen et halvt år. Vedtak om eksklusjon fordrer 2/3 flertall av avgitte stemmer.

3 Organisasjon, ledelse og administrasjon

§ 3-1 Foreningen ledes av et valgt styre bestående av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og fire styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Leder, 2. nestleder, 1. styremedlem og 3. styremedlem velges i partallsår. 1. nestleder, 2. styremedlem og 4. styremedlem velges i oddetallsår. Ingen kan inneha tillitsverv i mer enn åtte år sammenhengende. Tid som varamedlem regnes ikke med.

Lederen, sammen med kassereren, eller den styret gir fullmakt, har anvisningsrett for foreningens utgifter. Til løsning av foreningens oppgaver kan styret engasjere ekstern bistand. Styret sørger for at foreningens regnskap revideres. Foreningen har ikke avvikende regnskapsår.

§ 3-2 Styret har råderett over foreningens midler.

§ 3-3 Styret innkalles med saksliste, som skal sendes ut senest 8 dager før styret trer sammen.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller første nestleder og minst tre andre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen, eller hans stedfortreder, dobbeltstemme.

§ 3-4 For å ivareta foreningens formål, har styret myndighet til:

 1. å opprette tariffavtaler med arbeidsgivere samt rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for medlemmene;

 1. å inngå bindende avtaler som tillater:

i) kringkasting av medlemmenes utgitte verk og av kringkastede eller utgitte opptak av verk,

ii) innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak,

iii) videresending, eller annen overføring via tredje part, av kringkastingssending som inneholder medlemmenes verk, herunder overføring som lar sluttbruker velge tid og sted for tilgang;

iv) at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk i slik skikkelse som de er offentliggjort i;

v) framføring av audiovisuell produksjon og kringkastingssending;

 1. å inngå bindende avtaler om vederlag for medlemmenes verk;

 1. å kunne påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk;

 1. å forvalte og disponere til beste for audiovisuelle oversettere i samsvar med lov og vedtekter, vederlag eller kompensasjon for utnyttelse som etter avtaler nevnt ovenfor skal utbetales til foreningen, eller til organer foreningen alene eller sammen med andre rettighetshavere eller rettighetshaverorganisasjoner har opprettet til forvaltning av slike midler;

 1. å drive slik utadvendt virksomhet styret finner nødvendig.

Fullmaktene ifølge punktene b) i, ii og iii, c) og d) over er ikke-eksklusive.

Foreningen kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av.

Ivaretakelse av medlemmenes interesser i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land.

Foreningen kan inngå bindende kontrakt med ett eller flere medlemmer om eksklusiv forvaltning av opphavsrettigheter.

§ 3-5 Administrasjonen kan ledes av en generalsekretær. En stilling som generalsekretær vil være på åremål i perioder på 3 år. Styret innstiller egnet person til stillingen for Årsmøtet det året åremålsperioden går ut.

Styret utarbeider og fastsetter åremålskontrakt og stillingsinstruks for generalsekretæren. Generalsekretæren rapporterer til styret.

Styret kan ansette lønnede medarbeidere etter behov og skal fastsette instruks for disse.

§ 3-6 Foreningens vederlagsmidler inngår i Audiovisuelle oversetteres fond. Fondet forvaltes av et styre på mellom 3 og 6 medlemmer etter behov med 3 varamedlemmer. Disse velges av Årsmøtet. Ett av fondsstyrets medlemmer og ett varamedlem velges blant styremedlemmer og varamedlemmer i Norsk audiovisuell oversetterforening. Statutter for Audiovisuelle oversetteres fond skal vedtas av Årsmøtet.

§ 3-7 Foreningen skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav ett medlem skal være leder. Årsmøtet velger valgkomite med leder og ett varamedlem og fastsetter instruks for komiteen. Styret innstiller medlemmer og varamedlem til valgkomiteen.

§ 3-8 Årsmøtet kan vedta at personer som innehar verv i foreningen, skal ha godtgjørelse for sitt arbeid.

4 Årsmøte

§ 4-1 Årsmøtet er foreningens øverste organ. Vedtak fattet av Årsmøtet kan bare overprøves etter reglene om uravstemning (§ 6-1) eller i ekstraordinært årsmøte.

§ 4-2 Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Medlemmene varsles om tidspunktet for årsmøtet senest åtte uker på forhånd. Samtidig gjøres medlemmene kjent med valgkomiteens innstilling og styrets forslag til ny valgkomité. Innkallelse med styrets forslag til dagsorden og redegjørelse for sakene, styrets årsberetning og årsregnskapet og innstillinger skal sendes ut minst tre uker før møtet. Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, skal være foreningen i hende senest seks uker før møtet holdes. Kreves det innen samme tidsfrist av minst fem stemmeberettigede medlemmer, skal en sak føres opp på dagsorden.

Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsordenen.

Disse sakene skal behandles på årsmøtet:

· Styrets årsberetning

· Revidert regnskap og budsjettforslag

· Fondsstyrets årsberetning

· Revidert regnskap og budsjettforslag for Audiovisuelle oversetteres fond

· Medlemskontingent

· Valg

· Andre saker

§ 4-3 Ut over årsmøtet kan styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøter. Dersom minst 10 stemmeberettigede medlemmer krever det, skal det avholdes medlemsmøte senest tre uker etter at kravet ble satt fram for styret. Disse møtene skal det innkalles til med minst to ukers varsel.

§ 4-4 Det skal føres protokoll fra årsmøtet og medlemsmøtene. Før sakene på dagsorden behandles, skal det velges to representanter for medlemmene som skal undertegne protokollen og godkjenne fullmakter i henhold til § 4-5, 2. ledd.

§ 4-5 Avstemninger på årsmøtet og medlemsmøtene skal skje skriftlig dersom minst to av medlemmene krever det. Ved skriftlig avstemning regnes bare avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer.

Medlemmer som ikke selv er til stede på møtene, kan gi andre, stemmeberettigede medlemmer skriftlig fullmakt til å stemme for seg. Fullmakten skal innleveres og godkjennes av de i § 4-4 nevnte representanter.

5 Valg

§ 5-1 I tillegg til de i § 3-1 nevnte plassene, skal det velges fire varamedlemmer, 1. og 3. varamedlem hvert partallsår, 2. og 4. varamedlem hvert oddetallsår.

I tillegg til de i § 3-1 nevnte plassene skal det velges tre medlemmer til stipendkomiteen. 1. stipendkomitémedlem skal velges hvert partallsår, og 2. og 3. stipendkomítémedlem skal velges hvert oddetallsår. Stipendkomitémedlemmene velges for to år av gangen.

§ 5-2 Valgkomiteen avgir innstilling til Årsmøtet. Alternative forslag til valgkomiteens innstilling må være framsatt skriftlig med samme frist som for saker nevnt i § 4-2 og må inneholde opplysninger om hvilken plass forslaget gjelder.

En foreslått kandidat som taper voteringen til den plassen han var foreslått til, kan etter krav fra forslagsstilleren settes opp som kandidat til en annen plass.

Ved eventuelt frafall av foreslåtte kandidater, søkes valget gjennomført ved forslag fra Årsmøtet.

§ 5-3 Først velges leder/1. nestleder. Foreligger det alternative forslag, skal valget foregå skriftlig. Får ingen av kandidatene minst halvparten av stemmene, strykes den kandidaten som fikk færrest stemmer, og voteringen gjentas. Prosedyren gjentas inntil en av kandidatene får minst halvparten av stemmene. Prosedyren følges også for 2. nestleder.

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmene velges ved simpelt flertall.

§ 5-4 Det skal avholdes nyvalg når leder, 1. nestleder eller 2. nestleder trer tilbake eller får nytt verv i perioden de er valgt for. Nyvalgte etter dette leddet skal fungere for resten av inneværende periode.

Dersom en av de øvrige styremedlemmene trer tilbake eller får nytt verv i perioden, overtar et av varamedlemmene vervet for resten av inneværende periode.

§ 5-5 Det skal velges én eller flere revisorer med påkrevde autorisasjoner hvert år. Revisor(ene) har til oppgave å revidere foreningens og Audiovisuelle oversetteres fonds regnskaper samt avgi revisjonsberetning for foreningen og fondet til Årsmøtet.

§ 5-6 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges for ett år av gangen. Alternative forslag til styrets innstilling må framsettes på samme måte som forslag til styreplasser beskrevet i § 5-2.

6 Uravstemning

§ 6-1 Vedtak fattet av Årsmøtet eller på andre medlemsmøter hvor færre enn halvparten av medlemsmassen var til stede, kan styret innen tre uker etter møtet sende til uravstemning med to ukers frist for innsending av stemmesedler. Styret skal også iverksette slik avstemning hvis minst ti medlemmer krever det innen to uker etter vedtaket.

Det regnes bare stemmer for eller imot vedtaket. Er det flertall for vedtaket, er vedtaket endelig, i motsatt fall er vedtaket opphevet.

7 Stemmerett og valgbarhet

§ 7-1 Bare ordinære medlemmer som er à jour med medlemskontingenten, er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet, medlemsmøter og ved uravstemninger.

8 Vedtektsendringer

§ 8-1 Endringer av foreningens vedtekter skal vedtas på ordinært årsmøte. Forslag om endring av vedtektene skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. Vedtak om endringer av vedtektene skal skje med 2/3 flertall. Dersom færre enn halvparten av foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal vedtaket sendes til uravstemning.

§ 8-2 Vedtak om vedtektsendringer som sendes til uravstemning, krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

9 Foreningens oppløsning

§ 9-1 Bare styret kan fremme forslag om oppløsning av foreningen. Vedtak om oppløsning skal fattes etter de samme reglene som for vedtektsendring i § 8-1 og § 8-2.

Årsmøtets vedtak om oppløsning skal også omfatte hvordan foreningens midler skal disponeres.